Rijschool Beter

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, gesloten tussen Rijschool Beter en de leerlingen als wel iedereen die een dienst afneemt van RIjschool Beter.

Verplichtingen rijschool Beter

ARTIKEL 1
 1. De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
 2. Het theorie- of praktijkexamen wordt door Rijschool Beter binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.
 3. De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
 4. De rijles moet volledig worden benut aan de rijopleiding van de leerling. Het is niet de bedoeling dat de rijinstructeur gedurende de lestijd andere bezigheden uitvoert dan die nodig zijn voor de rijles. Als voorbeeld: boodschappen doen niet, tanken wel.
 5. Rijschool Beter heeft, voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk, is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
 6. Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een vervangende instructeur ingezet of een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

Verplichtingen leerling

ARTIKEL 2
 1. Om autorijlessen te mogen volgen moet de leerling minstens 16,5 jaar zijn. De leerling dient tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
 2. De leerling zorgt er voor dat hij/zij op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Wanneer de leerling iets te laat is, dient de leerling contact op te nemen met de rijinstructeur. De instructeur wacht altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je na die 10 minuten nog niet op de afgesproken plaats, heeft Rijschool Beter het recht om 100% van de rijles in rekening te brengen.
 3. De leerling mag een rijles uiterlijk 48 uur voor de rijles afzeggen of verschuiven. Gebeurd dit later of helemaal niet, behoudt Rijschool Beter zich het recht voor om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
 4. Een te laat afgezegde rijles wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naast familielid, begrafenis of een spoedopname in het ziekenhuis. Voorbeelden van niet dringende redenen zijn bijvoorbeeld: ziekte, een geplande ziekenhuisopname of vakantie.
 5. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik naar waarheid aan Rijschool Beter. Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar waarheid worden ingevuld zijn op eigen risico van de leerling en het ouderlijk gezag.
 6. Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in artikel 2.5 vermeld staat, heeft Rijschool Beter het recht de rijlessen/les overeenkomst per direct en zonder restitutie van lesgelden te beëindigen.
 7. Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft Rijschool Beter het recht dit te verhalen op de leerling.

Wijze van betaling

ARTIKEL 3
 1. Rijschool Beter is gerechtigd een bedrag aan inschrijfgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste rijles te voldoen.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, moet de betaling van de lesprijs contant voorafgaand aan de les of vooruit per factuur worden voldaan. Dit geldt voor zowel losse lessen als voor lespakketten.
 3. Voor betalingen bij lespakketten dienen de termijnbetalingen uiterlijk 2 weken na de termijndatum voldaan te zijn. Gebeurt dit niet dan worden de lessen stopgezet.
 4. Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
  1. Indien er een betalingsachterstand ontstaat, krijgt de leerling in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt na deze waarschuwing de betalingsachterstand niet ongedaan gemaakt ontvang je 8 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand.
  2. Rijschool Beter mag rente vragen over het verschuldigde bedrag vanaf 14 dagen na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis.
 5. Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, mag de rijschool een incassobureau inschakelen. De hierbij horende kosten zal de leerling zelf moet dragen.
 6. Rijschool Beter is gerechtigd tijdens de looptijd van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Vooruitbetaalde lessen kunnen nog tegen de lesprijs vóór verhoging genoten worden. De lesovereenkomst is geldig na ondertekening door de leerling tot aan schriftelijke opzegging door de leerling of Rijschool Beter, dan wel tot aan het met goed gevolg afleggen van het praktijkonderzoek van de leerling. Uitsluitend de leerling, en niet het bedrijf of de ouder, heeft bij verhoging van de lesprijs tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging, het recht de lesovereenkomst met Rijschool Beter schriftelijk te ontbinden.
 7. Als een leerling is gestart met de rijopleiding vindt geen restitutie meer plaats. Bij zwaarwegende redenen kan het cursusgeld worden omgezet in een voucher.
  7.1 Dit geldt tevens voor aangeschafte rittenkaarten en losse lesuren. Hierop kan ook geen restitutie meer plaatsvinden i.v.m. de korting op de rittenkaarten en de veelheid aan administratieve handelingen bij restituties.

(Her)Examens

ARTIKEL 4
 1. Indien het examen niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat bij de examenplaats verschijnt of omdat de leerling niet de vereiste documenten bij zich heeft, zijn de kosten voor het (her)examen voor rekening van de leerling.
 2. Mocht het rijexamen niet doorgaan vanwege slechte weersomstandigheden, hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. Rijschool Beter heeft dan eventueel wel het recht om de kosten van de heen en terug reis aan de leerling te berekenen.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen de kosten ten behoeve van de aanvraag van het (her)examen vooraf aan Rijschool Beter te worden voldaan. Deze kosten zijn verschuldigd en zijn daarom terugvorderbaar na aanvraag van het (her)examen. Mocht de leerling de verschuldigde kosten van het (her)examen niet, niet tijdig of niet volledig aan Rijschool Beter hebben betaald, dan is Rijschool Beter gerechtigd om het (her)examen te annuleren. Hierbij wordt de leerling evengoed  gehouden deze kosten aan Rijschool Beter te voldoen.

Wil jij je rijbewijs halen met Rijschool Beter?

Neem contact met ons op en

Beëindiging van de overeenkomsten

ARTIKEL 5

Rijschool Beter heeft het recht om alle overeenkomsten te ontbinden wanneer:

 1. Rijschool Beter sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen
 2. Rijschool Beter sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie Artikel 2.5)

Bij tussentijdse beëindiging van een rijlespakket is de geldigheidsduur 3 maanden na de laatste afspraak verlopen en wordt het pakket omgezet in losse lessen. Terugbetaling van een rijlespakket is niet mogelijk.

Aanvullende afspraken

ARTIKEL 6
 1. Rijschool kan desgewenst aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze afspraken zullen dan in de lesovereenkomst worden vastgelegd.
 2. De algemene voorwaarden zullen evengoed op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Lespakketten

ARTIKEL 7
 1. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen tussentijdse toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden.
 2. Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden komt niet overeen met de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.
 3. Lespakketten zijn 12 maanden geldig.

Vrijwaring

ARTIKEL 8

Rijschool Beter vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van een botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het rijexamen met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling. Dit staat ook bij het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid van de leerling kunnen beïnvloeden.

Rijschool Beter zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en gedaagd is voor de rechter. De leerling mag in zo’n geval geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.

Persoonsgegevens

ARTIKEL 9

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door Rijschool Beter verwerkt, mogelijk in de zin van de AVG. Aan de hand van deze verwerking kan Rijschool Beter de lesovereenkomst uitvoeren, de leerling een juiste service verlenen en verplichtingen aan de leerling nakomen. Persoonlijke gegevens worden in principe door Rijschool Beter niet aan derden overhandigd en alleen voor rijlesdoeleinden gebruikt.

Geschillen

ARTIKEL 10

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.